Spotkanie z osobami zainteresowanymi zostało zorganizowane w Urzędzie Gminy w Kotuniu w dniu 20 października 2017r w godzinach 15.00  - 18.00.  Spotkanie przeprowadzono w formie dyskusji moderowanej.
Najważniejszą rolę podczas spotkania odegrała osoba prowadząca – moderator, która czuwała nad płynnością dyskusji. Ekspert ds. planowania przestrzennego i projektant planu zapewniali wiedzę merytoryczną na temat tworzenia planów miejscowych oraz rozwiązań przyjętych w przygotowywanym planie zagospodarowania. W spotkaniu mogły uczestniczyć wszystkie osoby zainteresowane: mieszkańcy, właściciele gruntów, przyszli inwestorzy.
Celem spotkania otwartego było zaprezentowanie przybyłym mieszkańcom wstępnego projektu Planu Zagospodarowania, który powstał w oparciu o składane dotychczas wnioski. Spotkanie konsultacyjne było prowadzone tak by zachęcić do dyskusji i wymiany zdań jak największą liczbę przybyłych osób. Uczestnicy  spotkania mieli czas na zapoznanie się z prezentowanym projektem planu. Sprawdzali czy zmiany proponowane w projekcie są zgodne z ich wnioskami, czy ich wnioski zostały uwzględnione. W czasie przerwy wywiązywały się rozmowy kuluarowe pomiędzy mieszkańcami jak i mieszkańców z projektantami i przedstawicielem Gminy.
Spotkanie otwarte spełniło swoją funkcję prezentacyjno - informacyjną.

 

>>>Raport z przeprowadzonego spotkania otwartego<<<