W dniach 21, 22 i 23 czerwca 2017r. w świetlicach wiejskich w Gręzowie, Broszkowie i Polakach przeprowadzone zostały spotkania konsultacyjne w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Gręzów, Broszków i części wsi Polaki. Czerwcowe spotkania miały charakter informacyjno-edukacyjny. Przekazaliśmy Państwu szczegółowe informacje na temat zakresu opracowania, wyjaśniliśmy na czym polegać będą konsultacje społeczne i jaki wpływ na opracowanie planu miejscowego ma udział mieszkańców.

Wszystkie trzy spotkania miały podobny schemat. Po przedstawieniu osób prowadzących i tematu spotkania konsultacyjnego z zebranymi osobami, Pani Jolanta Branowska (ekspert ds. planowania przestrzennego), podczas swojej prezentacji, przybliżała tematykę planowania przestrzennego. Przedstawione zostały założenia dokumentu kierunkowego, jakim jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy oraz ustalenia obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Gręzów, Broszków, Polaki z koncentracją opisu do obszaru wsi, na terenie  której odbywało się spotkanie. Ekspert ds. planowania przestrzennego przedstawił najważniejsze założenia prawne oraz  planistyczne w/w dokumentów, co stanowiło swojego rodzaju szkolenie wprowadzające uczestników w problematykę planów miejscowych. Podczas wstępu omówiono koncepcję zagospodarowania przestrzennego wsi oraz innych funkcji towarzyszących i umożliwiono osobom zainteresowanym merytoryczne zapoznanie się z tematem obecnie obowiązującego planu zagospodarowania, studium uwarunkowań i pracami nad zmianą planu zagospodarowania dla terenu danej wsi. Było to wprowadzenie w tematykę planistyczną oraz podstawą do dyskusji na temat potrzeb, oczekiwań mieszkańców każdej z kolejnych wsi oraz ich obaw związanych z proponowanymi zmianami.

 

Poniżej mogą Państwo pobrać prezentacje w formie plików .pdf, które były wyświetlane podczas spotkań. Uwaga! rozmiar plików to ok 20 MB.

>>>Prezentacja ze spotkania w Gręzowie<<<

>>>Prezentacja ze spotkania w Broszkowie<<<

>>>Prezentacja ze spotkania w Polakach<<<

 

Po zakończeniu prezentacji przeprowadzono wspólną dyskusję na różne tematy nurtujące mieszkańców każdej z analizowanych wsi.

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem podsumowującym trzydniowe spotkania konsultacyjne w sprawie zmiany planu zagospodarowania.

 

>>>Raport z przeprowadzonych spotkań konsultacyjnych<<<