Lipcowe warsztaty miały za zadanie pokazać w jakich granicach będziemy planować. Podczas warsztatów umożliwiliśmy Państwu zapoznanie się z dokładnymi mapami wsi, sprawdzenie jakie przeznaczenie w studium mają Państwa działki ewidencyjne i umożliwiliśmy zaprojektowanie terenów o różnym przeznaczeniu, w tym przebiegu dróg. Warsztaty miały charakter projektowo-dyskusyjny. Naszym celem było rozpoznanie potrzeb mieszkańców oraz innych osób zainteresowanych i uwzględnienie tych potrzeb w projekcie planu. Jest to nowatorskie podejście do planowania przestrzennego i pierwsze, zakrojone na tak szeroką skalę konsultacje w Gminie Kotuń.

Warsztaty konsultacyjne zostały przeprowadzone w trzech miejscowościach, w trzech, kolejnych dniach: 17.07.2017 dla mieszkańców wsi Gręzów, 18.07.2017 dla mieszkańców wsi Broszków oraz 19.07.2017 dla mieszkańców wsi Polaki.


Warsztaty były nakierowane na wspólne tworzenie planu oraz uświadomienie, że infrastruktura jest niezbędna do funkcjonowania terenów i podnosi ich wartość i walory użytkowe. Warsztaty miały przygotować uczestników do złożenia bardziej merytorycznych wniosków do planu. Sesje warsztatowe miały również na celu zwiększenie zaangażowania mieszkańców we współpracę z Gminą w sprawach ważnych dla wspólnoty. Podczas warsztatów wskazywane były kierunki proponowanych zmian zagospodarowania dla wsi Gręzów, Broszków i Polaki, możliwości i ograniczenia rozwoju wynikające z obowiązujących  przepisów planowania przestrzennego oraz uwarunkowań merytorycznych zawartych w obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kotuń.

Dla potrzeb przeprowadzenia warsztatów konsultacyjnych stworzono cztery stoliki tematyczne:

  1. TERENY USŁUG PUBLICZNYCH
  2. TERENY ZABUDOWY PRODUKCYJNEJ I PRODUKCYJNO- USŁUGOWEJ
  3. KOMUNIKACJA W TERENACH MIESZKANIOWYCH I USŁUGOWYCH Z ZABUDOWĄ MIESZKANIOWĄ
  4. INFRASTRUKTURA

Zgodnie z kanonem techniki World Cafe każda z grup  podejmowała wspólną rozmowę  kolejno przy każdym z czterech przygotowanych stolików tematycznych – osoby uczestniczące w dyskusji przy jednym stoliku przenosiły się po upływie określonego czasu do następnego stolika tematycznego. Przewidziany czas na dyskusję przy każdym ze stolików określono na 30min. Na zakończenie każdego z warsztatów dokonano podsumowania.

Efektem końcowym rozmów i dyskusji prowadzonych podczas warsztatów były wnioski składane w formie tekstowej i graficznej. Podsumowaniem warsztatów jest raport stworzony przez naszych ekspertów, zachęcamy do zapoznania się z treścią raportu.

 

>>>Raport z przeprowadzonych warsztatów konsultacyjnych<<<